Cần ga số cho máy yamaha 150hp
Sư dụng điểu khiển ga số cho máy gắn ngoài
Hãng : OEM