San phâm đuoc sản xuất tại vn
Công xuất 3kw-220v
Năng xuất 30-50kg/h tuỳ vào thực phẩm
Nghièn đuoc các loại thực pham thanh bột mịn theo yẻu cầu nguoi sử dụng