San phâm san xuất tại việt nam
Thái các loại lá thành sợi nhanh và đều nhau
Phù hợp cho các cơ sơ sản xuất bán kẹo